МП «Менеджмент в охороні здоров’я» > Умови вступу

Умови вступу – 2017
Магістерська програма НаУКМА
«Менеджмент організацій і адміністрування (в охороні здоров’я)»

Прийом документів в 2017 році відбуватиметься  з 17 по 24 липня включно за адресою:
м.Київ, вул.Іллінська 9
Телефон Приймальної комісії: (044) 417 51 55 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.00)

Хто може вступати

На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра можуть вступати особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста вищого навчального закладу III-–IV рівня акредитації.

Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра відбувається за
результатами вступних випробувань:

  1. іспиту зі спеціальності – додаткове випробування (для тих, хто не має попередньої освіти з менеджменту): 27 липня о 15.00
  2. письмової пропозиції Практичного проекту та її презентації: 1 серпня о 15.00
  3. та англійської мови: 28 липня 9.00

Вступні випробування в 2017 році заплановані з 25 липня по 2 серпня.

Проектна пропозиція

Вступне фахове випробування має форму пропозиції Практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я, підготованої у письмовому вигляді й представленої усно у день фахового випробування перед екзаменаційною комісією.
Пропозицію Практичного проекту вступники повинні подати у письмовому вигляді (у трьох примірниках) разом з документами до приймальної комісії. Обсяг Проекту – не більше п’яти сторінок тексту (рекомендований обсяг 3-5 сторінок, включаючи список використаної літератури), шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5, поля – 2 см. Проект має дати відповідь на такі запитання:

  • Яке питання є найбільш проблематичним в системі охорони здоров’я України та що, на Вашу думку, потрібно для його розв’язання?
  • Докладно опишіть Ваше бачення здійснення втілення однієї зміни, визначеної Вами як пріоритетної.
  • Яку роль у здійсненні цієї зміни Ви би обрали для себе?

При оцінюванні Практичного проекту враховується точність фактичних даних, логічність аргументації, ясність та рівень грамотності викладу, а також творчий підхід, самостійність у викладенні думок, критичне мислення, цілісність змісту та акуратність. Наполегливо рекомендується в підготовці Проекту використовувати Літературу, запропоновану нижче.
Максимальний час, виокремлений для презентації Проекту, становить 5 хвилин, після чого відводиться до 10 хвилин на уточнюючі запитання. Під час усного представлення екзаменаційна комісія також враховуватиме презентаційні навички та вмотивованість.

Іспит зі спеціальності – додаткове випробування

Додаткове вступне випробування зі спеціальності «Менеджмент в охороні здоров’я» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в 2017 році передбачає комплексну перевірку базового рівня знань у вступників, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю.

Додаткове вступне випробування проходить у формі письмової екзаменаційної роботи з «Менеджменту організацій і адміністрування (в охороні здоров’я)», в якій вступники мають дати відповідь на два питання, яке містить екзаменаційний білет. Виконання письмової екзаменаційної роботи оцінюється за 100 бальною шкалою (відповідно до п. 6.3 Правил прийому до НаУКМА): вступник отримує оцінку «склав» – від 40 балів.
Вступне фахове випробування має форму екзаменаційних білетів, які включають в себе 2 питання. Кількість екзаменаційних білетів – 30.
Питання для підготовки до Додаткового вступного випробування:
1. Опишіть основні риси класичних моделей систем охорони здоров’я – Беверіджа, Бісмарка та Семашка – та відмінності між ними.
2. Порівняйте “страхові” моделі організації охорони здоров’я та моделі фінансування з податків. Наведіть приклади.
3. Опишіть, як відбувається збір, об’єднання та розподіл коштів на охорону здоров’я в Україні.
4. Як співвідносяться державні та приватні витрати на охорону здоров’я в Україні? Якою є структура державних і приватних витрат?
5. Порівняйте обсяги витрат на охорону здоров’я в Україні та країнах Східної Європи та ЄС. Дайте власну оцінку їх співвідношенню.
6. Опишіть структуру системи охорони здоров’я України. Охарактеризуйте її.
7. Оцініть перспективи запровадження соціального медичного страхування в Україні.
8. Коротко охарактеризуйте стан системи охорони здоров’я в Україні. Які основні напрямки реформи в цій галузі запропонували б Ви?
9. Що таке первинна, вторинна і третинна ланки медичної допомоги? Яке співвідношення між ними в Україні? Як це впливає на роботу системи охорони здоров’я?
10. Як Ви розумієте принцип “гроші ідуть за пацієнтом”? Опишіть основні механізми втілення цього принципу.
11. Охарактеризуйте забезпеченість України медичними закладами. Яку політику слід обрати Україні щодо власної мережі лікарень зважаючи на світові тенденції?
12. Як відбувається оплата праці медичних працівників в Україні? Яку політику слід обрати Україні в цій сфері?
13. Що таке організаційна культура? Як вона формується і який вплив має на результативність організації?
14. Які види мотивації персоналу Ви знаєте? Наведіть приклади із сфери охорони здоров’я в Україні.
15. Дайте визначення “якості” в сфері охорони здоров’я. Якими індикаторами можна вимірювати якість в цій галузі?
16. Як Ви розумієте твердження “завдання організацій охорони здоров’я – це збільшення цінності для пацієнтів”?
17. Лідер, менеджер, керівник. Чим відрізняються ці три поняття?
18. Що таке система? Чим вона відрізняється від простої сукупності елементів?
19. Чому ринок послуг охорони здоров’я вважається відмінним від інших “типових” ринків товарів на послуг? Наведіть приклад.
20. Що таке “крива досвіду” (experience curve) в охороні здоров’я? Яке значення вона має для управління?
21. Якою є роль комунікації в охороні здоров’я? На рівні системи? На рівні лікарні? На рівні лікар-пацієнт?
22. Як ви розумієте поняття “фрагментація медичної допомоги”? Чому вона має негативний ефект на якість в охороні здоров’я?
23. В чому полягає вплив освіти на здоров’я?
24. Яким чином можна виміряти ефективність інтервенції в охороні здоров’я?
25. Яким чином можна виміряти ефективність системи охорони здоров’я?
26. Поясніть різницю між поняттями “медицина” та “охорона громадського здоров’я”
27. Як можна виміряти, наскільки здоровим є населення певної країни?
28. Як змінювалося з часом уявлення людства про те, що таке здоров’я? Дайте сучасне визначення поняттю “здоров’я” за ВООЗ.
29. Що таке соціальні детермінанти здоров’я? Наведіть приклади.
30. Яким є сучасне розуміння здоров’я та політики його охорони?

Література, яка може бути корисною для підготовки проекту та іспиту:

1. База даних “Здоров’я для всіх” Всесвітньої організації здоров’я. Режим доступу: http://data.euro.who.int/hfadb/ . – Назва з екрану.
2. База даних Світового Банку. Режим доступу: http://data.worldbank.org/ . – Назва з екрану.
3. Гроот В. Інвестування в охорону здоров’я [Інавґурац. Лекція почес. професора Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», 1 верес. 2004 p.]. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 46 с. Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3093/Groot.pdf?sequence=3 . – Назва з екрана.
4. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процесами. – М.: Альпина бизнес букс – 2007
5. О’Коннор, Дж. Макдермотт, Иан. Искусство системного мышления. – М.: Альпина паблишерз, – 2010.
6. Лехан В., Рудый В., Шишкин С. Система финансирования здравоохранения в Украине и пути ее реформирования. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). – 2007. Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/111358/E90754R.pdf . – Назва з екрану
7. Лехан В., Рудый В., Ричардсон Э. Украина. Обзор системы здравоохранения. //Системы здравоохранения: время перемен, 12(8). – 2009. Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf . – Назва з екрану.
8. Портер М., Тайсберг Э.О. Переосмысление системы здравоохранения. Как создать конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат. – К.:Издательство Алексея Капусты, – 2007.
9. Рудий В.М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні. –К.: «Сфера», 2005. – 272 c.
10. Семигіна Т.В. Аналіз політики охорони здоровя: навч.посіб. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2012.- 497с.
11. Статистичний бюлетень “Національні рахунки охорони здоров’я України”. Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_nroz_bl.htm . – Назва з екрану.
12. Boorse, C. (1977). Health as a theoretical concept. Philosophy of science, 44(4), 542-573.
13. De Savigny, D., Adam, T. (2009). System thinking for health systems strengthening. World Health Organization. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563895_eng.pdf?ua=1
14. Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A., & Taylor, S. (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. The Lancet, 372(9650), 1661-1669.
15. –––––––––. (2001). Crossing the Quality Chasm. A New Health System for the 21st Century. Institute of Medicine (US). Committee on Quality of Health Care in America. Academy Press.
16. Tulchinsky, T. H., & Varavikova, E. A. (2014). The new public health: an introduction for the 21st century. Academic Press.
17. Wilkinson, R., Marmot, M. (eds.) (2003). Social Determinants of Health. The Solid Facts. Second edition. Copenhagen. WHO Regional Office for Europe.
18. The World Bank (2014). How is it working? A new approach to measure governance in the health system in Ukraine. Retrieved from: http://fisco-id.com/?module=an&action=preview&id=136


На всі іспити необхідно мати із собою паспорт. Абітурієнти, що не виконають цієї умови, до іспиту допущені не будуть. 

Більш детальну інформацію про умови вступу шукайте на сайті Києво-Могилянської академії.