МП «Менеджмент в охороні здоров’я» > Умови вступу

Умови вступу – 2018
Магістерська програма НаУКМА
«Менеджмент організацій і адміністрування (в охороні здоров’я)»

Прийом документів в 2018 році відбуватиметься  з 12 по 26 липня включно за адресою:
м.Київ, вул.Іллінська 9
Телефон Приймальної комісії: (044) 417 51 55 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.00)

Хто може вступати

На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра можуть вступати особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста вищого навчального закладу III-–IV рівня акредитації.

Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра відбувається за
результатами вступних випробувань:

 1. іспиту зі спеціальності – додаткове випробування (для тих, хто не має попередньої освіти з менеджменту): дату і час буде оприлюднено пізніше
 2. письмової пропозиції Практичного проекту та її презентації: дату і час буде оприлюднено пізніше
 3. та англійської мови: дату і час буде оприлюднено пізніше

Вступні випробування в 2018 році заплановані з 27 липня по 8 серпня.

Проектна пропозиція

Вступне фахове випробування має форму пропозиції Практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я, підготованої у письмовому вигляді й представленої усно у день фахового випробування перед екзаменаційною комісією.
Пропозицію Практичного проекту вступники повинні подати у письмовому вигляді (у трьох примірниках) разом з документами до приймальної комісії. Обсяг Проекту – не більше п’яти сторінок тексту (рекомендований обсяг 3-5 сторінок, включаючи список використаної літератури), шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5, поля – 2 см. Проект має дати відповідь на такі запитання:

 • Яке питання є найбільш проблематичним в системі охорони здоров’я України та що, на Вашу думку, потрібно для його розв’язання?
 • Докладно опишіть Ваше бачення здійснення втілення однієї зміни, визначеної Вами як пріоритетної.
 • Яку роль у здійсненні цієї зміни Ви би обрали для себе?

При оцінюванні Практичного проекту враховується точність фактичних даних, логічність аргументації, ясність та рівень грамотності викладу, а також творчий підхід, самостійність у викладенні думок, критичне мислення, цілісність змісту та акуратність. Наполегливо рекомендується в підготовці Проекту використовувати Літературу, запропоновану нижче.
Максимальний час, виокремлений для презентації Проекту, становить 5 хвилин, після чого відводиться до 10 хвилин на уточнюючі запитання. Під час усного представлення екзаменаційна комісія також враховуватиме презентаційні навички та вмотивованість.

Іспит зі спеціальності – додаткове випробування

Додаткове вступне випробування зі спеціальності «Менеджмент в охороні здоров’я» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в 2017 році передбачає комплексну перевірку базового рівня знань у вступників, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю.

Додаткове вступне випробування проходить у формі письмової екзаменаційної роботи з «Менеджменту організацій і адміністрування (в охороні здоров’я)», в якій вступники мають дати відповідь на два питання, яке містить екзаменаційний білет. Виконання письмової екзаменаційної роботи оцінюється за 100 бальною шкалою (відповідно до п. 6.3 Правил прийому до НаУКМА): вступник отримує оцінку «склав» – від 40 балів.
Вступне фахове випробування має форму екзаменаційних білетів, які включають в себе 2 питання. Кількість екзаменаційних білетів – 30.
Питання для підготовки до Додаткового вступного випробування:

Системи охорони здоров’я

 1. Опишіть основні риси класичних моделей систем охорони здоров’я – Беверіджа, Бісмарка та Семашка – та відмінності між ними.
 2. Порівняйте “страхові” моделі організації охорони здоров’я та моделі фінансування з податків. Наведіть приклади.
 3. Опишіть, як відбувається збір, об’єднання та розподіл коштів на охорону здоров’я в Україні.
 4. Як співвідносяться державні та приватні витрати на охорону здоров’я в Україні? Якою є структура державних і приватних витрат?
 5. Опишіть структуру системи охорони здоров’я України. Охарактеризуйте її.
 6. Коротко охарактеризуйте стан системи охорони здоров’я в Україні.
 7. Що таке первинна, вторинна і третинна ланки медичної допомоги? Яке співвідношення між ними в Україні? Як це впливає на роботу системи охорони здоров’я?
 8. Опишіть основні механізми  принципу “гроші ідуть за пацієнтом”.
 9. Охарактеризуйте забезпеченість України медичними закладами. Як це впливає на роботу системи охорони здоров’я?
 10. Охарактеризуйте підходи до оплата праці медичних працівників в Україні? Як це впливає на роботу системи охорони здоров’я?

Менеджмент в охороні здоров’я

 1. Що таке система? Чим вона відрізняється від простої сукупності елементів?
 2. Лідер, менеджер, керівник. Чим відрізняються ці три поняття?
 3. Що таке організаційна культура? Як вона формується і який вплив має на результативність організації?
 4. Які види мотивації персоналу Ви знаєте? Наведіть приклади із сфери охорони здоров’я в Україні.
 5. Дайте визначення “якості” в сфері охорони здоров’я. Якими індикаторами можна вимірювати якість в цій галузі?
 6. Розкрийте твердження “завдання організацій охорони здоров’я – це збільшення цінності для пацієнтів”.
 7. Дайте визначення «медичної послуги». Чим медична послуга відрізняється від медичної допомоги? Наведіть приклад.
 8. Якою є роль комунікації в охороні здоров’я? На рівні системи? На рівні лікарні? На рівні «лікар-пацієнт»?
 9. Охарактеризуйте принципи автономізації медичного закладу. Як це впливає на роботу закладу?
 10. Охарактеризуйте поняття «електронна системи охорони здоров’я». Як запровадження електронної системи охорони здоров’я впливає на заклади охорони здоров’я? Наведіть переваги і недоліки.

Громадське здоров’я

 1. Як змінювалося з часом уявлення людства про те, що таке здоров’я? Дайте визначення поняттю “здоров’я” за ВООЗ.
 2. Поясніть різницю між поняттями “медицина” та “охорона громадського здоров’я” (public health).
 3. Назвіть та поясніть 10 оперативних функцій громадського здоров’я за ВООЗ (10 essential public health operations).
 4. Охарактеризуйте сучасні моделі здоров’я (які групи факторів впливають на здоров’я і наскільки). Що таке соціальні детермінанти здоров’я? Наведіть приклади.
 5. Як можна виміряти, наскільки здоровим є населення певної країни?
 6. Дайте визначення поняттю «здоровий спосіб життя». Виберіть один з аспектів і наведіть приклади дій держави, як вона може сприяти цьому чиннику.
 7. Назвіть державні програми сприяння (збереження, профілактики) здоров’я, які є в Україні.
 8. Охарактеризуйте принцип Політики «Здоров’я у всьому» (Health in All Policies). Назвіть документ ВООЗ, який є ідеологом даного принципу.
 9. Що таке імунізація? Види і підходи. Охарактеризуйте календар щеплень для дорослих і дітей в Україні та рівні охоплення вакцинацією.
 10. Опишіть основні причини смертності в Україні та світі. Наведіть відсотковий розподіл.

Література, яка може бути корисною для підготовки проекту та іспиту:

Системи охорони здоров’я

 1. Гроот В. Інвестування в охорону здоров’я [Інавґурац. Лекція почес. професора Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», 1 верес. 2004 p.]. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 46 с. Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3093/Groot.pdf?sequence=3 . – Назва з екрана.
 2. Лехан В., Рудый В., Шишкин С. Система финансирования здравоохранения в Украине и пути ее реформирования. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). – 2007. Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/111358/E90754R.pdf .  – Назва з екрану
 3. Лехан В., Рудый В., Ричардсон Э. Украина. Обзор системы здравоохранения. //Системы здравоохранения: время перемен, 12(8). – 2009. Режим доступу:  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf .  – Назва з екрану.
 4. Статистичний бюлетень “Національні рахунки охорони здоров’я України”. Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_nroz_bl.htm  . – Назва з екрану.
 5. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992р. № 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 6. Закон України про державні фінансові гарантії обслуговування населення http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

Менеджмент в охороні здоров’я

 1. Баева О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я https://textbook.com.ua/medicina/1473451399
 2. De Savigny, D., Adam, T. (2009). System thinking for health systems strengthening. World Health Organization. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563895_eng.pdf?ua=1
 3. The World Bank (2014). How is it working?  A new approach to measure governance in the health system in Ukraine. Retrieved from: http://fisco-id.com/?module=an&action=preview&id=136
 4. Crossing the Quality Chasm. A New Health System for the 21st Century. Institute of Medicine (US) (2001).. Committee on Quality of Health Care in America. Academy Press.
 5. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процесами. – М.: Альпина бизнес букс  – 2007
 6. О’Коннор, Дж. Макдермотт, Иан. Искусство системного мышления. – М.: Альпина паблишерз, – 2010.
 7. Портер М., Тайсберг Э.О. Переосмысление системы здравоохранения. Как создать конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат. – К.: Издательство Алексея Капусты,  – 2007.

Громадське здоров’я

 1. Wilkinson, R., Marmot, M. (eds.) (2003). Social Determinants of Health. The Solid Facts. Second edition. Copenhagen. WHO Regional Office for Europe. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf
 2. Всесвітня організація охорони здоров’я http://www.who.int/en/
 3. Міністерство охорони здоров’я України http://moz.gov.ua/
 4. Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України https://phc.org.ua/
 5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від вiд 24 лютого 1994р. № 4004-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 6. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів: Наказ МОЗ України від 16 вересня  2011р.  № 595  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11
 7. Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України від 06 квітня 2000 року № 1645-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
 8. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я.2017 рік . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/Shchorichna%20dopovid/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C.2017.pdf 


На всі іспити необхідно мати із собою паспорт. Абітурієнти, що не виконають цієї умови, до іспиту допущені не будуть. 

Більш детальну інформацію про умови вступу шукайте на сайті Києво-Могилянської академії.

Вкладені файли