ВИКЛАДАЧІ ШКОЛИ > Юрочко Тетяна Петрівна

Завідувачка кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

В Школі охорони здоров’я викладаєдисципліни «Фармацевтичний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Реформи та стабільне фінансування охорони здоров’я», «Технологія підготовки магістерської роботи», а також є науковим керівником магістерських робіт.

Сфера наукових інтересів та наукової роботи

Дослідження стану і перспектив реалізації соціальної політики, зокрема сфери охорони здоров’я, визначення шляхів її оптимізації і удосконалення на основі аналізу вітчизняних та іноземних моделей; обов’язкове соціальне медичне страхування; кадрова політика в сфері охорони здоров’я; державна політика щодо забезпечення медичних послуг пацієнтам; державна політика щодо забезпечення медичної допомоги людям похилого віку; державне управління змінами в сфері охорони здоров’я; стратегічне планування в сфері охорони здоров’я; корупція в сфері охорони здоров’я та державна політика щодо протидії корупції; дослідження думки медичних працівників та пацієнтів щодо подальшого розвитку вітчизняної сфери охорони здоров’я; інфраструктура здоров’я.

[spoiler show="Публікації "]
  1. Авраменко Т.П. Державна політика щодо реформуванням системи охорони здоров’я як шлях до збереження та зміцнення здоров’я населення / Т.П.Авраменко // Держава та регіони. – 2016. – Друк.
  2. Авраменко Т. П. Державне управління змінами в сфері охорони здоров’я в Україні: регіональний вимір / Т. П. Авраменко, Р. М. Богачев, Г. А. Нерсесян, Г. С. Довганчин // Зб. наук. праць НАДУ / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2016. – Вип. 1. – Друк.
  3. Князевич В. М. Перспективи розвитку публічного управління у сфері громадського здоров’я україни в умовах системних змін / В. М. Князевич, Т. П. Авраменко, В. В. Короленко // Вісн. НАДУ. – 2016. – Друк.
  4. Сучасні напрями розвитку систем охорони здоров’я країн Європи : наук.-метод. рек. / авт. кол. : В. М. Князевич, М. М. Білинська, Л. І. Жаліло, Т. П. Авраменко та ін. ; за ред. д-ра мед. наук В. М. Князевича. – К. : НАДУ, 2015. – 40 с.
  5. Білинська М.М. Управління змінами сфери охорони здоров’я : навч.-метод. матеріали. / М.М.Білинська, Т.П.Авраменко // – К. : НАДУ, 2015. – 80 с.
  6. Авраменко Т. П. Державна політика щодо кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах системних змін в Україні / Т. П. Авраменко // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 22 квіт. 2015 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – ДСК-Центр, 2015. – 160 с. – С. 18–23.
  7. Князевич В. М. Державна політика з охорони здоров’я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін / В. М. Князевич, Т. П. Авраменко // Зб. наук. праць НАДУ / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2015. – Вип. 1. – С.148–162.
  8. Авраменко Т. П. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах системних змін в Україні / Т. П. Авраменко // Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, А. І. Семенченка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2015. – С.62-63.
  9. Князевич В. М. Державна політика з охорони здоров’я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін / В. М. Князевич, Т. П. Авраменко // Зб. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю «Організація і управління охороною здоров’я 2015» (Київ, 20-21 жовт. 2015 р.). – К. : ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 2015. – С.23–24.
  10. Avramenko T. Informatization of healthcare system – basis of effective change management: the case of zolotonosha district of cherkasy region / T. Avramenko, O. Firsova // Гoсударствeннoeуправлeниe и гoсударствeннаяслужба :междунар. науч.-аналит. журнал. – Астана : РГКП “Акадeмиягoсударствeннoгoуправлeния при ПрeзидeнтeРeспублики Казахстан”, 2015. – №4. – С.135–140.
  11. Державна соціальна політик : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2016. – Т. 2. – 324 с.. (Т. П. Авраменко – Розділ 1. Політика змін – функції сімейної медицини та Центрів ПМСД). – Друк.
  12. Авраменко Т.П. Угрозы здоровью и государственная политика по сохранению здоровья нации / Т. П. Авраменко // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2014. – С.465-467.

Детальніший список публікацій див.в резюме

РЕЗЮМЕ

Вкладені файли